Những cong ty bao ve cung cấp các dich vu bao ve hàng đầu tại Việt Nam. Xu hướng thoi trang năm 2012 của các cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiếng việt

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019-Sửa đổi và bổ xung của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPTổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP gửi các cổ đông: Tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2019 (sửa đổi và bổ xung):

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018                              download

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018                              download

- Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2019  download

- Tờ trình v/v thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018, Tổng mức tiền lương, thù lao

   kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2019:                             download

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019

  (Sửa đổi)                                                                                  download

- Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:

  (Sửa đổi)                                                                                  download

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT

  (Sửa đổi)                                                                                  download

- Tờ trình v/v thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018, Tổng mức tiền lương, thù lao

   kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2019 (Sửa đổi)              download

- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021    download

 
dich vu seo chuyen nghiep, dich vu seo uy tin, thoi trang, thoi trang, thoi trang nu, cong ty bao ve, bao ve, dich vu bao ve, gia vang hom nay, thoi trang, thoi trang cong so, ao so mi nu, thoi trang cong so, áo đẹp, váy đẹp, váy xinh, thời trang trẻ,