NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPThông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP:

 

Tài liệu phục vụ Đại hội:
1.  Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023                                                                                               Download
2.  Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023                                                                                           Download
3.  Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023                                                                                          Download
4.  Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023                                                         Download
5.  Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023                  Download
6.  Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán                                                                                   Download
7.  Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022                                                                                           Download
8.  Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS     Download
9.  Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 Download
10. Thông báo v/v đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT                                                                                             Download
11. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026                                                                                              Download
12. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026                                                                                Download
13. Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp
      của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP giai đoạn 2022-2025                                                                                           Download
14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023                                                                                                             Download
15. Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026                                                                                          Download
16. Mẫu Đơn đề cử theo nhóm tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026                                                                                      Download
17. Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026                                                                        Download
18. Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023                                                                                                            Download
19. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ                                                                                                                                                 Download
20. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (cá nhân và theo nhóm)                                                                                                     Download

Ngày 19/5/2023