NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPThông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP:

 

 

 

Tài liệu phục vụ Đại hội:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021                                                   Download

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021                              Download

3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021                          Download

4. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026                          Download

5. Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch 2021    Download

6.Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021

10. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021            Download

11. Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026                          Download

14. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty                                    Download

15. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT                                           Download

16. Tờ trình thông quaQuy chế hoạt động của BKS                                                       Download

17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021                                                 Download

18. Thông báo v/v ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT

      và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026                                                                         Download

19. Mẫu Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT, BKS                              Download

20. Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội,

      Ủy quyền dự Đại hội theo nhóm                                                                       Download

 

Ngày 03/6/2021